Search
Close this search box.

Mis on tuleohutusülevaatus?

Tuleohutusülevaatus on tuleohutusteenus, mida pakub erasektor ja mille tellimine on teatud kasutusviisidega hoonetele kohustuslik.

Tuleohutusülevaatus seaduse tähenduses on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine.

Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, nõuded tuleohutusülevaatuse akti sisule ja teabevahetuse korrale reguleerib määrus “Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord” mis on kehtestatud tuleohutuse seaduse § 42 lõike 7 alusel.

§ 2.  Tuleohutusülevaatuse toimingud

  (1) Tuleohutusülevaatuse käigus:
1) kontrollitakse visuaalselt territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavust tuleohutusnõuetele;
2) kontrollitakse, kas nõutavad tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt kehtestatud tuleohutusnõuetele;
3) kontrollitakse tuleohutusalast dokumentatsiooni;
4) hinnatakse ehitises toimuva tegevuse vastavust ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid;
5) kontrollitakse ehitise tuleohutust ja isikute valmisolekut tulekahju korral tegutseda, sealjuures evakuatsiooniõppust ei tehta.

  (2) Tuleohutusülevaatuse tulemused kajastatakse aktis.

Aruandluse tähtajad

Tuleohutusülevaatus viiakse läbi iga 3 aasta järel

Kui tuleohutusülevaatuse tegija (tuleohutusekspert tase 5 või 6) hindab ehitise ja ehitises toimuva tegevuse tuleohutuks puudusteta, on kohustatud ehitise omanik või valdaja järgmise tuleohutusülevaatuse hiljemalt 6 aasta pärast korraldama.

Kui ehitise kasutusluba anti pärast 1. märtsi 2021 ja ehitis vastab tuleohutuse seaduse § 42 lõikes 1 sätestatud kriteeriumitele, korraldab selle omanik või valdaja tuleohutusülevaatuse hiljemalt 6 aasta möödumisel kasutusloa saamise kuupäevast.

Tuleohutusülevaatuse aktide esitamise tähtajad:

Kuidas tegutseda puuduste korral?

Tuleohutusülevaatuse käigus avastatud puuduste korral lepitakse kokku nende kõrvaldamise tähtajad, mis märgitakse akti kavandisse.

Tuleohutusülevaatuse tegija esitab akti päästeinfosüsteemi hiljemalt 30 päeva jooksul tuleohutusülevaatuse tegemise kuupäevast.

Tuleohutusülevaatuse tegija kontrollib aktis märgitud puuduste kõrvaldamist 60 päeva jooksul alates puuduse kõrvaldamise tähtaja saabumisest.

Ohu korral, mis võib kaasa tuua ulatuslike tagajärgedega päästesündmuse või nõude peatada ehitise või selle territooriumi kasutamine või seadme töö, esitab tuleohutusülevaatuse tegija akti päästeinfosüsteemi hiljemalt 3 tööpäeva jooksul tuleohutusülevaatuse tegemise kuupäevast.

Tähtajaks kõrvaldamata puuduse kohta või eelmises punktis nimetatud juhul on Päästeametil õigus algatada riikliku järelevalve menetlus.

Tuleohutusülevaatuse käigus ei vahetata tuleohutusülevaatuse tegijat ilma mõjuva põhjuseta.

TULEOHUTUSÜLEVAATUS – KKK

​Millistes hoonetes tuleb teha tuleohutusülevaatus?

Tuleohutusülevaatus tuleb iga 3 aasta tagant teha:

1) büroohoones pindalaga üle 750 m2;

2) tööstus- ja tootmishoones pindalaga üle 1000 m2;

3) garaažis pindalaga üle 1000 m2.

Kes on kohustatud korraldama tuleohutusülevaatuse?

Tuleohutusülevaatuse tegemise korraldab ehitise valdaja. Kui ehitist kasutab mitu valdajat, korraldab tuleohutusülevaatuse tegemise ehitise omanik.​

Millistes hoonetes ei ole vaja teha tuleohutusülevaatust?

Tuleohutusülevaatuse tegemine ei ole kohustuslik:
1) hoones, mis on kõrgem kui 28 meetrit;
2) ohtlikus ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 3 tähenduses;
3) suurõnnetuse ohuga ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 4 tähenduses.

Kui tuleohutusülevaatuse tegija teavitab Päästeametit, et ehitise kasutusotstarbe või muu eripära tõttu on ebaotstarbekas ehitise tuleohutusülevaatust korraldada, võib Päästeamet sellise ehitise omaniku või valdaja tuleohutusülevaatuse tegemisest vabastada.

Kui tuleohutusülevaatuse korraldamise tähtaega on pikendatud või kui Päästeamet on ehitise omaniku või valdaja tuleohutusülevaatusest käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt vabastanud, kuid ehitise kasutusotstarvet, selles toimuvat tegevust või muud eripära on pärast seda muudetud, peab ehitise valdaja või omanik Päästeametit sellest teavitama.

Mida teha enne ülevaatust?

– siseneda portaali https://ylevaatus.paasteamet.ee ja kontrollida kas esindaja näeb hoone andmeid

Millised dokumendid on ülevaatuseks vaja valmis panna?

– hoone projekt /mõõdistusprojekt

– ATS dokumentatsioon /leping/ viimase kvartali hooldusakt/ viimase aasta hooldusakt

– turvavalgustuse hooldusleping/ hooldusakt/ paiknemisskeemid

– elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus/ piksekaitse hooldus

– tulekustutite kontrollakt 

– voolikukappide kontrollakt

– tulekahjukorral tegutsemise plaan /evakuatsiooniskeemid/ viimase õppuse kokkuvõte

– kustutussüsteemi projekt/ hooldusakt / hooldusleping (kui süsteem on paigaldatud ja nõutud)

– suitsueemalduse projekt / paiknemisskeemid/ hooldusakt /hooldusleping

– tahkekütteseadmete hooldusakt /korstnapühkija akt

Ehitise valdaja või omanik peab tuleohutusülevaatuse tegijal võimaldama siseneda tema valduses olevale kinnisasjale, ehitisse ja kõikidesse ruumidesse ning esitama tuleohutusülevaatuse tegijale kõik asjakohased andmed ja dokumendid.

Palju maksab ülevaatus?​​

Täpne hind kujuneb objekti suurusest ning konkreetse töö mahust. Saada meile päring, et saaksime teha konkreetse hinnapakkumise.